Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Low Countries / Religion

Failed attempt to assassinate the Dutch Stadholder

[MAURITS, Prince of Orange]. Clare af-beeldinghe, ofte effigien, der voornaemste conspirateurs, staende op het lichaem vande hoofdeloose Arminiaensche slange. Waer in vertoont word hoe den orangien boom, mitsgaders religie ende justitie (in spijt van 't bedrogh, en den vervallen boom) door de strael Gods, beschermt word.
Utrecht, Jan Amelisz. (printed by Jan Adrieansz. in Amsterdam), 1623. 1mo. Broadsheet (41 x 31 cm), with engraved illustration (16 x 22.5 cm), letterpress title at the head and a letterpress poem in 3 columns below. Full description
€ 550
Order Inquire Terms of sale

Spectacular engraving on the failed attempt to assassinate the Dutch Stadholder

[MAURITS, Prince of Orange]. Clare verthooninghe, ofte af-beeldinghe des gantschen handels deser schrickelijcke ende moordadighe conspirateurs, (jeghens den heere Prince van Orangien, mitsgaders den staet ende wel-varen van 't land) vervaetende het begin , totten eynde haerder justitien toe.
Utrecht, Jan Amelissz., 1623. 1mo. Broadsheet (40 x 31.5 cm), with engraved illustration (15 x 25.5 cm) below the title, and a letterpress dialogue in verse in three columns plus and explanation of the plate, below. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Variant issue of an account of the "Landjuweel" of Ghent 1539

[RHETORICIANS]. Spelen va[n] sinne byde[n] .xix. gheconfirmeerden cameren van rhetorijcken binnen der stede van Ghendt comparerende, verthoont, volghende den octroye vander K. Maiesteyt, Grave va[n] Vlaendren, onsen gheduchte[n] Heere, schepenen der selver stede, en[de] camere van rhetorijcke vander heylige drievuldicheyt, gheseyt de fonteynisten, verleent, en[de] der charte uutghesonde[n] op de questie, welck den mensche stervende, meesten troost is: die selve spele[n] beghinnende by ordre, so hier na volcht, de[n] .xii. junij, int jaer m.ccccc.xxxix. En[de] werde[n] volspeelt en[de] gheeyndt, den .xxiii. vanden jare en[de] maent voorsz.
(Colophon: Antwerp, [Matthias Crom], 25 October 1539). 8vo. 18th-century half vellum. Full description
€ 13,500
Order Inquire Terms of sale

The rediscovery and rehanging of the heads and bodies
of three conspirators in the failed attempt to assassinate the Dutch Stadholder

VISSCHER, Claes Jansz. Slatius komt uijt het graff, en vaert op daer hy voer aff.
Amsterdam, Claes Jansz. Visscher, [1623]. 2 engraved illustrations (13 x 23 cm each), flanked by a letterpress description in Dutch with the title: "Waerachtich verhael, hoe Hendric Slatius naer dat hy gestolen was, weder te voorschijn gekomen is". All four sections cut out and mounted on paper (27 x 40 cm). Full description
€ 600
Order Inquire Terms of sale
5 books found